Η ΕΝ-ΕΡΓΟ ΑΤΕTBE δημιουργήθηκε ως φυσική εξέλιξη της επαγγελματικής πορείας των ιδρυτών - μετόχων της. Οι ιδρυτές και μέτοχοι της εταιρείας

     Λιάσκος Σπύρος -Λιάσκος Γιώργος -Λιάσκος Βαγγέλης ασχολούνται με την Μελέτη -Κατασκευή και Οργάνωση έργων της ειδικότητάς τους από τό 1987

     με την κατασκευή ιδιωτικών έργων σε ιδιόκτητα οικόπεδα για λογαριασμό της, είτε για φορείς του Ιδιωτικού & Δημοσσίου τομέα.

Σύμφωνα με   το καταστατικό, σκοπός της εταιρείας είναι:

 1) Να   αναλαμβάνει και να κατασκευάζει κάθε φύσεως και μορφής Δημόσια Δημοτικά έργα,   καθώς και έργα Οργανισμών Κοινής Οφελείας, ιδιωτικά έργα και γενικά τεχνικά   έργα οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου.

 2) Να   αναλαμβάνει την επίβλεψη τεχνικών έργων, την διοίκηση έργων (project   management), την παροχή τεχνικών συμβουλών ως και συμβουλευτικών υπηρεσιών   σχετικά με εκτιμήσεις παντός είδους ακινήτων.

 3) Να   ιδρύει και εγκαθιστά βιομηχανικές μονάδες για την παραγωγή, ιδιόχρηση και   εμπορία ασφαλτομιγμάτων, σκυροδεμάτων, προϊόντων τσιμέντου και γενικά   οικοδομικών, δομικών και συναφών με τα έργα υλικών και προϊόντων.

 4) Να   ασχολείται με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκδήλωση που   συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τεχνικά έργα κάθε είδους.

 5) Να   εκτελεί οικοδομικές εργασίες κάθε φύσης και να κατασκευάζει οικοδομές προς   πώληση ή όχι, σε οικόπεδα που ανήκουν σ'αυτή ή σε τρίτους και με το σύστημα   της αντιπαροχής, να εκμεταλλεύεται ακίνητα, ξενοδοχεία, καταστήματα εστιάσεως   κλπ, να αγοράζει και να πωλεί ακίνητα.

 6) Να   εμπορεύεται και αντιπροσωπεύει ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων ,κάθε είδους,   διάφορα υλικά δόμησης και γενικά κάθε είδους παρεμφερή προς τους σκοπούς της   εμπορεύσιμα προϊόντα.

 7) Να   κατασκευάζει και εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις εναλλακτικών μορφών ενεργείας.

 8) Να   ιδρύει και να εκμεταλλεύεται οιασδήποτε φύσης τουριστικές επιχειρήσεις.

 9) Να   εξαγοράζει εξ ολοκλήρου επιχειρήσεις συναφείς με το αντικείμενό της.

10) Να ναυλώνει πλοία για μεταφορά μηχανημάτων η προιόντων και αγαθών για την εμπορία της.

              Ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας μας είναι αφ' ενός μέν για τους μόνιμους συνεργάτες οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και συνεργασία

     αφ' ετέρου δε για τούς υπεργολάβους της εταιρείας η έως τώρα συνεχής παροχή εργασιών σε ποσοστό 80% τού έτους. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων

     οι περισσότεροι συνεργάτες μας εργάζονται μαζί μας περισσότερο από 15 έτη.

 

UA-36307587-1