Δίνοντας πρωταρχική σημασία στον άνθρωπο και θεωρώντας τους εργαζομένους της ως αναντικατάστατο κεφάλαιο της εταιρείας, η ΕΝ-ΕΡΓΟ

έχει καταφέρει τα 25 χρόνια λειτουργίας της να διαμορφώσει ένα φιλικό και αποδοτικό περιβάλλον εργασίας, ενθαρρύνοντας την

ανάληψη πρωτοβουλιών και την ομαδική εργασία.

      Η διαρκής ενημέρωση - επιμόρφωση των εργαζομένων και η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας είναι βασική επιδίωξη της εταιρείας.

Η ΕΝ-ΕΡΓΟ απασχολεί μόνιμο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, του οποίου η εξειδίκευση, τεχνική κατάρτιση και εμπειρία

αποτελούν τα εφόδια για την μελλοντική πορεία της εταιρείας. Εκτός των μονίμων υπαλλήλων οι οποίοι εργάζονται στην εταιρεία τουλάχιστον

5 έτη .

UA-36307587-1